*

Centura

A highlevel development system for 32bit WIndows applications from Centura Software Corporation (formerly Gupta Software), Menlo Park, CA. It includes a 4GL, web publishing and threetier client/server support. It is the 32bit counterpart of the widely used 16bit SQLWindows.

Centura
Một hệ thống phát triển cấp cao dành cho các trình ứng dụng Windows 32bit từ Centura Software Corporation (trước đây là Gupta Software), thành phố Menlo Park, tiểu bang California. Nó bao hàm một 4GL, tính năng xuất bản web và sự hỗ trợ client server threetier. Nó là phần tương ứng 32bit của SQL Windows 16bit được sử dụng rộng rãi.


Published:

PAGE TOP ↑