*

CERDIP(CERamic DIP)

A type of DIP that uses two ceramic layers epoxied together.

CERDIP(CERamic DIP)
Một loại DIP sủ dụng hai lớp bằng gốm được nối lại với nhau bằng vòng oxy.


Published:

PAGE TOP ↑