*

CERN(Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire, Geneva, Switzerland, www.cern.ch)

CERN is the European Laboratory for Nuclear Reseach where the World Wide Web was developed to enhance collaboration on research documents pertaining to particle physics. A complete Web server software package is available at no charge from CERN.

CERN(Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire, Geneva, Switzerland, www.cern.ch)
CERN là phòng tí nghiệm nghiên cừu hạt nhân của Châu Âu nơi mà World Wide Web được phát triển để cải tiến sự hợp tác về các tài liệu nghiên cứu liên quan đến vật lý hạt. Một khối chương trình phần mềm Web server hoàn chỉnh có sẵn miễn phí từ CERN.


Published:

PAGE TOP ↑