*

CGM(Computer Graphics Metafile)

A standard format for interchanging graphics images. CGM stores images primarily in vector graphics, but also provides a raster format. Earlier GDM and VDM formats have been merged into the CGM standard.

CGM(Computer Graphics Metafile)
Một dạng tiêu chuẩn để hoán đổi các ảnh đồ họa. CGM lưu trữ các ảnh chủ yếu trong đồ họa vector, nhưng cũng cung cấp một dạng mành. Các dạng GDm và VDM ban đầu đã được hòa hợp thành dạng CGM chuẩn.


Published:

PAGE TOP ↑