*

chad

A piece of paper that is punched out on a punched card, paper tape or on the borders of continuous forms. A chadded form is when the holes are cut completely through. A chadless form is when the chads are still attached to one edge of the hole.

chad
Một mẫu giây được đục lỗ trên một thẻ đục lỗ, băng giấy hay trên các đường biên của các mẫu giấy liên tục. Một mẫu có mảnh vụn là khi các lỗ được cắt xuyên qua hoàn toàn. Một mẫu không có mảnh vụn là khi các mảnh vụn vẫn được gắn vào một mép của lỗ.


Published:

PAGE TOP ↑