*

chain printer

An early line printer that used character typefaces linked together in a chain as its printing mechanism. The chain spun horizontally around a set of hammers. When the desired character was in front of the selected print position, the corresponding hammer hit the paper into the ribbon and character.

chain printer
Một máy in dòng trước đây sử dụng các kiểu chữ ký tự được liên kết lại với nhau trong một chuỗi như cơ cấu in của tập hợp búa. Khi ký tự mong muốn nằm trước vị trí in đã chọn, búa tương ứng đẩy giấy đặt vào ribbon và ký tự.


Published:

PAGE TOP ↑