*

chain printing

The printing of separate files as a unit by placing at the end of the first file commands that direct the program to continue printing the second file, and so on. Full featured word processing programs such as Microsoft Word enable chained printing with continuous pagination and, in some cases, the generation of a complete table of contents and index for the linked files.

in chuỗi
In nhiền tập tin riêng thành một đơn vị bằng cách đặt các lệnh vào đuôi tập tin thứ nhất để hướng chương trình in tếp tập tin thứ hai, và cứ như thế cho mãi xho đến hết. Các chương trình xử lý từ đủ chức năng, và như Microsoft Word chẳng hạn, cho phép in chuỗi có đánh số trang và, trong một số trường hợp, còn có bảng nội dung và bảng mục lục cho các tập tin đã liên kết.


Published:

PAGE TOP ↑