*

chaining

Linking items or records to form a chain. Each link in the chain points to the next item.

chaining
Liên kết các hạng mục hay các bản ghi để hình thành một chuỗi. Mội liên kết trong chuỗi hướng vào hạng mục kế tiếp.


Published:

PAGE TOP ↑