*

chamfer

In desktop publishing and presentation graphics, a beveled edge between two intersecting lines.

máng
Trong ấn loát văn phòng và đồ họa trình diễn, đây là đỉnh góc giữa hai đường cẳt nhau.


Published:

PAGE TOP ↑