*

channel access

In local area networks, the method used to gain access to the data communication channel that links the computers. Three common methods are contention, polling, and token ring. See contention, local area network (LAN), polling, and tokenring network.

thâm nhập kênh
Trong các mạng cục bộ, đây là một phương pháp được dùng để thâm nhập vào kênh truyền thông dữ liệu đang nối kết với các máy tính. Có ba phương pháp thông dụng là tranh chấp, kiểm tra vòng, và tiếp sức vòng tròn. Xem contention, local area network (LAN), polling và tokenring network.


Published:

PAGE TOP ↑