*

channel program

Instructions executed by a peripheral channel. The channel executes the channel program independently of the CPU, allowing concurrent operations to take place in the computer.

channel program
Các chỉ lệnh được thực thi bởi một kênh ngoại vi. Kênh này thực thi chương trình kênh một cách độc lập với CPU cho phép các hoạt động đồng thời xảy ra trong máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑