*

chaos

The science that deals with the underlying order of the seemingly random nature of the universe. See fractals.

chaos
Khoa học nghiên cứu trật tự nền tảng của bản chất dường như ngẫu nhiên của vũ trụ. Xem fractals.


Published:

PAGE TOP ↑