*

CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol)

An access control protocol that dynamically encrypts the user’s ID and password. The logon procedure in the user’s machine obtains a key from the CHAP server, which it uses to encrypt the username and password before transmitting it. See PAP.

CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol)
Một giao thức điều khiển truy cập vốn mã hóa động ID và password của người dùng. Thủ tục nhập vào trong máy của người dùng sẽ nhận một khóa từ server CHAP, mà nó dùng để mã hóa tên người dùng và password trước khi truyền nó đi.
Xem PAP.


Published:

PAGE TOP ↑