*

character based program

A program that set relies on the IBM PC’s builtin character set and block graphics rather than taking advantage of a windowing environment to display onscreen fonts and bitmapped graphics. Figure C.2. shows Lotus 123, a character based DOS program. See Lotus 123. Microsoft Windows, and windowing environment.

chương trình có cơ sở ký tự
Một chương trình dựa vào bộ ký tự ASCII và ASCII mở rộng bao gồm cả các đồ hình khối để tạo nên các màn hình của nó và hiển thị văn bản mà bạn nhập vào. Hình C.2 trình bày một màn hình Lotus 123, một chương trình DOS có cơ sở ký tự, đang chạy với Norton Desktop For Windows, một chương trình cơ sở đồ họa. Xem Microsoft Windows, và windowing environmwnt.


Published:

PAGE TOP ↑