*

character code

A digital coding system for alphanumeric characters. See ASCII and EBCDIC.

character code
Một hệ thống mã hóa ký tự số cho các ký tự chư số. Xem ASCIIEBCDIC.


Published:

PAGE TOP ↑