*

character generator

(1) Circuitry that converts data characters into dot patterns for a display screen.

(2) A device that creates text characters that are superimposed onto video frames.

character generator
(1) Sơ đồ mạch chuyển đổi các ký tự dữ liệu thành các mẫu dấu chàm cho một màn hình hiển thị.

(2) Một thiết bị tạo ra các khung video.


Published:

PAGE TOP ↑