*

character graphics

A set of special symbols strung together like letters of the alphabet to create elementary graphics and forms.

character graphics
Một tập hợp các ký tự đặc biệt được liên kết lại với nhau giống như một mẫu tự của bảng chữ cái để tạo nên các đối tượng đồ họa và các form co bản.


Published:

PAGE TOP ↑