*

character view

In some DOS applications, a mode in which the program switches the display adapter circuitry to character mode. In character mode, the computer is capable of displaying only those characters contained in the computer’s builtin character set.

quan sát ký tự
Trong một số chương trình ứng dụng DOS, đây là chế độ mà trong đó chương trình chuyển đổi mạch điện tử của bộ điều hợp hiển thị sang chế độ ký tự; còn được gọi là chế độ phác thảo (draft mode) ở một số chương trình. Trong chế độ ký tự, máy tính chỉ có thể hiển thị những ký tự nào có chứa trong tập ký tự gắn sẵn của máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑