*

charactermapped display

A method of displaying characters in which a special section of memory is set aside to represent the display; programs generate a display by inserting characters into the memory based representation of the screen. The whole screen, therefore, remains active, not just one line, and the user or the program can modify characters anywhere onscreen. See teletype (TTY) display.

hiển thị ánh xạ ký tự
Một phương pháp hiển thị các ký tự, trong đó một đoạn đặc biệt của bộ nhớ được dành riêng để miêu tả sự hiển thị này, các chương trình sẽ tạo ra hiển thị bằng cách chèn những ký tự vào trong sự miêu tả màn hình bằng bộ nhớ đó. Do vậy, toàn bộ màn hình chứ không phải là một dòng – vần duy trì hoạt động, và người sử dụng hoặc chương trình có thể cải biến các ký tự ở bất kỳ nơi nào trên màn hình. Xem teletype (TTY) display.


Published:

PAGE TOP ↑