*

chat forum

In a computer bulletin board system (BBS), a special forum or conference that allows two or more callers to engage in realtime conversation with each other. Using a computer chat forum is a good way to make friends and in some cases, very good friends as thousands of computer users have discovered. They’er providing a new way for lovers to get their stars uncrossed. SeniorNet, a San Francisco based computer bulletin board system (BBS) designed to serve seniors’ needs includes a number of computer conference groups and chat lines where seniors can get together via computer. According to SeniorNet participant JoAnn Oakes, computer chat lines provide a wonderful way to get to know people. See told a Wall Street Journal reporter, “If you talk to someone long enough, you find out how deep they are, or whether they’re self centered.”

hội thảo vui
Trong hệ thống bảng bulletin máy tính (BBS), đây là một loại hội thảo hoặc hội nghị đặc biệt, cho phép hai hoặc nhiều khánh gọi (trực tuyến cùng một lúc) có thể hẹn nói chuyện trao đổi lẫn nhau, bằng cách lần lượt đánh vào các câu hỏi và các câu trả lời. Các bảng bulletin luôn luôn có khả náng tổ chức thảo luận về một phần mềm cụ thể, như WordPerfect hoặc Gamming chẳng hạn, và có các tuyến nói câu chuyện “nhỏ” với nhau. Một số các BBS khác, như SeniorNet (ở San Francisco) chẳng hạn, được thiết kế để phục vụ cho những yêu cầu của các công dân lớn tuổi, trong đó có các nhóm thảo luận bằng máy tính và các tuyến cói chuyện vui mà những thành viên có thể hộp họp với nhau qua máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑