*

chat room

An interactive discussion (by keyboard) about a specific topic that is hosted on a BBS, online service or the Internet. See 3D chat and Internet Relay Chat.

chat room
một cuộc thảo luận tương tác (bằng bàn phím) về một chủ điểm riêng biệt được điều khiển trên một BBS, dịch vụ trực tuyến hay Internet. Xem 3D chat và Internet Relay Chat.


Published:

PAGE TOP ↑