*

check box

A small box that displays an X or checkmark when the associated option is selected.

check box
Một hộp nhỏ hiển thị một chữ X hay dấu kiểm khi tùy chọn đi kèm theo việc chọn.


Published:

PAGE TOP ↑