*

check digit

A numeric digit used to ensure that account numbers are correctly entered into the computer. Using a formula, a check digit is calculated for each new account number, which then becomes part of the number, often the last digit. When an account number is entered, the data entry program recalculates the check digit and compares it to the check digit entered. If the digits are not equal, the account number is considered invalid.

check digit
Một chữ số dùng để bảo đảm rằng các số account được nhập chính xác vào máy tính. Bằng cách sử dụng một công thức, một số kiểm tra được tính cho mỗi số account mới, sau đó số này trở thành một phần của số, thường là số sau cùng. Khi một số account được nhập vào, chương trình nhập dữ liệu tính lại số kiểm tra và so sánh nó với số kiểm tra đã được nhập. Nếu các sô không bằng nhau, số account sẽ được xem như là không hợp lệ.


Published:

PAGE TOP ↑