*

checkpoint/restart

A method of recovering from a system failure. A checkpoint is a copy of the computer’s memory that is periodically saved on disk along with the current register settings (last instruction executed, etc.). In the event of any failure, the last checkpoint serves as a recovery point. When the problem has been fixed, the restart program copies the last checkpoint into memory, resets the last checkpoint into memory, resets all the hardware registers and starts the computer from that point. Any transactions in memory after the last checkpoint was taken until the failure occurred will be lost.

checkpoint/restart
Một phương pháp phục hồi từ một sự cố hệ thống. Một điểm kiểm tra là một bản sao bộ nhớ máy tinh vốn được lưu theo định kỳ trên đĩa cùng với các cài đăng ký hiện hành (chỉ lệnh sau cùng được thực thi…). Nếu bất kỳ sự cố nào xảy ra, điểm kiểm tra sau cùng sẽ hoạt động như một điểm phục hồi. Khi sự cố đã dược sửa chữa, chương trình tái khởi động sẽ sao chép điểm kiểm tra sau cùng vào bộ nhớ, cài đặt lại tất cả bộ ghi phần cứng và khởi động máy tính từ điểm đó. Bất lỳ giao tác trong bộ nhớ sau điểm tra sau cùng sữ được xử lý.


Published:

PAGE TOP ↑