*

checkwriring program

A program design ed to help individuals and small business owners keep track of checking accounts, credit card accounts, tax records, and budgets. The industry leader is Quicken (Intuit).

checkwriring program
Một chương trình kế toán được biên soạn để trợ giúp cho các cá nhân và các chủ doanh nghiệp nhỏ có thể theo dõi các tài khỏn gởi, các tài khoản thẻ tín dụng, các khoản thuế, và các ngân quỹ, bằng cách sử dụng một ngân phiếu trống dưới dạng mẫu nhập dữ liệu cơ sở của nó.


Published:

PAGE TOP ↑