*

choose

In a program that uses menus and dialog boxes, to pick an option that begins an action. Highlighting an option is often different from choosing it. In many programs, you can use the arrow keys to highlight a menu option without choosing it. To choose the highlighted option, you press Enter. In Microsoft Windows, to choose means to use the keyboard or mouse to pick a button, menu option, or icon that begins an action. In this sense, choosing differs from merely highlighting an option in that it also initiates action, such as confirming choices in a dialog box by choosing the OK button. See highlighting.

chọn dùng
Trong một chương trình có các trình đơn và hộp hội thoại, đây là thao tác “nhặt” lấy một khả năng tự chọn để nó bắt đầu hoạt động. Làm sáng đậm lên, hoặc chọn lưa, một khả năng thường khác với việc chọn dùng nó. Trong nhiều chương trình, bạn có thể làm sáng đậm lên (nêu bật) một khả năng mà không chọn dùng. Đế chọn dùng một khả năng đã được nêu bật lện, bạn còn phải nhấn phím ENTER. Trong MIcrosoft Windows và nhiều trình ứng dụng DOS khác, để chọn dùng bằng cách sủ dụng bàn phìm, bạn di chuyển sự chọn dùng bằng cách sủ dụng bàn phím, bạn di chuyển sự chọn lựa (sáng đậm) đến khoản mục nào muốn chọn lựa (sáng đậm) đến khoản mục nào muốn chọn rồi nhấn phím ENTER; hoặc nhấn phím ALT cùng với phím chữ cái có gạch dưới trong tên của khoản mục đó. Để chọn dùng bằng chuột, bạn click chuột vào các nút bấm hoặc các lệnh trình đơn; hoặc click đôi chuột vào các biểu tượng và các file để cho thực hiện các lệnh đó hoặc cho chạy các trình ứng dụng đó. Xem highlightingselect.


Published:

PAGE TOP ↑