*

Chooser

A Macintosh desktop accessory (DA) supplied by Apple Computer with the Mac’s operating system the System. The Chooser governs the selection of printer drivers, the programs that control communication with the printer. The Chooser displays the icons of the printer drivers currently installed in the System Folder. A major contrast between character based DOS and the Macintosh operating system is that the Macintosh operating system is that the Macintosh provides printer drivers at the operating system level. but in DOS computers, character based programs must provide their own printer drivers. This arrangement is inconvenient for the user (not all programs offer a wide range of drivers) and costly for software developers, who must develop dozens of drivers for each application program. A Chooser printer driver works with any Mac application. Following the Mac’s lead, Microsoft Windows provides printer drivers for all programs designed to take advantage of its graphical user interface. See character based program, Microsoft Windows, printer driver, System, and System Folder.

Chooser
Một chương trình phụ của chương trình Desktop của Macintosh do hãng Apple Computer cung cấp cùng với hệ điều hành của Mac (System). Chương trình Chooser quản lý việc chọn lựa driver máy in, đó là các chương trình điều khiển việc thông tin với máy in. Chooser sẽ hiển thị các biểu tượng của các driver máy in đã được cài đặt trong System Folder. Sự khác nhau chủ yếu giữa các trình ứng dụng DOS và hệ điều hành Macintosh là Macintosh cung cấp các driver máy in hoạt động với bất kỳ trình ứng dụng Mac nào. Học tập theo Mac, Microsoft Windows cũng có khả năng cung cấp các driver máy in cho tất cả các chương trình được biên soạn để tận dụng lợi thế của giao diện người máy in cho tất cả các chương trình được biên soạn để tận dụng lợi thế của giao diện người máy đồ họa. Khi sử dụng các thiết bị mạng hoặc tiến hành truyền thông trên mạng Apple Talk, bạn cũng có thể chọn dùng Choose để cài đặt các ghép nối mạng này. Xem character based program, MIcrosoft WIndows, printer driver, system, and System Folder.


Published:

PAGE TOP ↑