*

chord

In desktop publishing and presentation graphics, a line segment that connects the end points of an arc.

dây cung
Trong ấn loát văn phòng và đồ họa giới thiệu, đây là đoạn thẳng nối các điểm cuối của một cung.


Published:

PAGE TOP ↑