*

chrominance

In multimedia, the portion of a composite video signal that contains color information.

thành phần màu
Trong đa phương tiện đây là một bộ phận của tín hiệu video tổng hợp chứa các thông tin về màu sắc.


Published:

PAGE TOP ↑