*

CHRP(Common Hardware Reference Platform)

A specification that defines a common PowerPC platform for multiple operating systems. Since OS/2, NT, Solaris and NetWave support for the PowerPC has been halted, CHRP serves as a standard for Macintosh clones.

CHRP(Common Hardware Reference Platform)
Một đặc tính kỹ thuật xác định một nền PowerPC thông thương cho nhiều hệ điều hành. Vì sự hỗ trợ OS/2, NT, Solaris và NetWave cho PowerPC đã được tạm ngưng, CHRP phục vụ như một tiêu chuẩn cho các hệ vô tính Macintosh.


Published:

PAGE TOP ↑