*

CICS(Customer Onfomation Control System)

A TP monitor from IBM that provides transaction processing for IBM mainframes. It controls the interaction between applications and users and lets programmers develop screen displays without detailed knowledge of the terminals used. It provides terminal routing, password security, transaction logging for error recovery and activity journals for performance analysis. CICS commands are written into assembly language, COBOL, PL/I and RPG programs. It implements SNA layers 4, 5 and 6.

CICS(Customer Onfomation Control System)
Một monitor TP từ IBM cung cấp khả năng xử lý giao tác cho các máy chủ IBM. Nó điều khiển sự tương tác giữa các trình ứng dụng và người dùng vầ cho phép những nhà lập trình phát triển các chế độ hiển thị màn hình mà không đòi hỏi phải biết nhiều chi tiết về các thiết bị đầu cuối được sử dụng. Nó cung cấp khả năng truyền bằng thiết bị đầu cuối, tính năng bảo vệ bằng thiết bị đầu cuối, tính năng bảo vệ bằng password, sự ghi chép giao tác cho các nhật ký hoạt động và phục hồi lại nhằm phân tich khả năng hoạt động. Các lệnh CICS được viết thành hợp ngữ, các chương trình COBOL, PL/I và RPG. Nó thực thi các lớp SNA 4, 5 và 6.


Published:

PAGE TOP ↑