*

CIDR(Classless Inter-Domain Routing)

A method for adding additional Class CIP addresses, which are given to Internet service providers (ISPs) for their customers. Instead of the fixed 7, 14 and 21 bits used in the Class ABC network IDs, CIDR uses a variable network ID from 13 to 27 bits. For example, the CIDR address 204.12.01.42/24 indicates that the first 24 bits are used for network ID.

CIDR(Classless Inter-Domain Routing)
Một phương pháp dùng để thêm các địa chỉ IP cấp C bổ sung, các địa chỉ này được cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) dành cho những khách hàng của họ. Thay vì 7,14 và 21 bit cố định được sử dụng trong các ID mạng cấp ABC, CIDR sử dụng trong các ID mạng biến đổi từ 13 đến 27 bit. Ví dụ. địa chỉ CIDR 204.12.01.42/24 chỉ định rằng 234bit đầu tiên được sử dụng cho ID mạng.


Published:

PAGE TOP ↑