*

CIM

(1)(Computer-Integrated Manufacturing) Integrating office/accounting functions with automated factory systems. Point of sale, billiing, machine tool scheduling and supply ordering are part of CIM.
(2)(CompuServe Information Manager) The client program from CompuServe for accessing its services.

CIM
(1)(Computer-Integrated Manufacturing) Kết hợp các chức năng văn phòng/kê toán với các hệ thống xí nghiệp được tụ động hóa. Điểm bán, tính năng lập hóa đơn, lập thời biểu bằng công cụ mấy và lập các đơn đặt hàng là một phần của CIM.
(2)(CompuServer Information Manager) Chương trình client từ CompuServer dành để truy cập các dịch vụ của nó.


Published:

PAGE TOP ↑