*

Cinepak

A video compression/decompression algorithm from SuperMac Technologies, Sunnyvale, CA, that is used to compress movie files. It is widely used on the Macintosh and is included in Windows95.

Cinepak
Một thuật toán nén/giải nén video từ SuperMac Technologies, thành phô Sunnyvale, tiểu bang California, thuật toán này được dùng để nén các file movie. Nó được sử dụng rộng rãi trên Macintosh và được đưa vào Windows 95.


Published:

PAGE TOP ↑