*

circuit analyzer

(1) A device that tests the validity of an electronic circuit.

(2) In communications, same as data line monitor.

circuit analyzer
(1) Một thiết bị kiểm tra tính thị lực của một mạch điện tử.

(2) Trong truyền thông, tương tư như data line monitor.


Published:

PAGE TOP ↑