*

circuit cellular

The transmission of data over the cellular network using a voice channel and modem similar to using landbased modems. Contrast with packet cellular. See wireless.

circuit cellular
Sự truyền dữ liệu trên mạng cellular sử dụng một kênh tiếng nói và modem tương tự như được sử dụng các modem đặt trên mặt đất. Trái với packet cellular. Xem wireless.


Published:

PAGE TOP ↑