*

circular reference

In a spreadsheet, an error condition caused by two or more formulas that reference each other. For example, a circular reference occurs when the formula +B5 is placed in cell AI and the formula +A1 is placed in cell B5. Circular references do not always result in errors. They can be used deliberately, for example, to create an iterative function in a spreadsheet each recalculation increases the values of the two formulas. However circular reference frequently arise from unintentional typing errors. Unintended circular references may produce erroneous results. If you see an error message informing you that a circular reference exists in your worksheet, track down the circular reference. Eliminate any unwanted circular references before placing confidence in the spreadsheet’s accuracy.

tham chiếu lòng vòng
Trong bảng tính điện tử, đây là một trạng thái lỗi do hai hoặc nhiều công thức tham chiếu lan lộn với nhau. Chẳng hạn, một tham chiếu lòng vòng sẽ xảy ra khi công thức B5 được đặt trong ô A1, và công thức B5 được đặt trong ô B5; hoặc khi một công thức tiến hành lấy tổng các giá trị trong các ô từ D1 đến D4 lại được đặt trong D5 nên công thức đó sẽ tham chiếu nhầm các ô từ D1 cho đến suốt cả D5. Tham chiếu lòng vòng không phải bao giờ cũng gây ra loi. Ví dụ, có thể sử dụng chưng một cách có chủ ý để tạo nên một hàm tương tác trong phiếu công tác; moi lần tính lại sec tăng các giá trị của hai công thức. Tuy nhiên, tham chiếu lòng vòng cũng thương sinh ra từ các lỗi đánh vào không có định trước và dẫn đến các kết quả sai. Nếu gặp một thông báo lỗi cho biết có một tham chiếu lòng vòng xuất hiện trong phiếu công tác đó. Các chương trình dảng tính thường có một lệnh làm hiển thị màn hình chứa bảng danh sách các ô có tham khảo lòng vòng.


Published:

PAGE TOP ↑