*

CIS

(1)(CompuServe Information Service) See CompuServe.

(2)(Card Information Structure) A data structure on a PCMCIA card that contains information about the card’s contents. It allows the card to describe its configuration requirements to its host computer.

CIS
(1)(CompuServe Information Service) Xem CompuServe.

(2)(Card Information Structure) Một cấu trúc dữ liệu trên card PCMCIA có chứa thông tin về nội dung của card. Nó cho phép card mô tả các yêu cầu cấu hình của nó đối với máy tính chủ của nó.


Published:

PAGE TOP ↑