*

Citrix(Citrix Systems, Inc., Ft. Lauderdale, FL, www.citrix.com)

Founded in 1989, it is a company that specializes in multiuser server software. Its Windows NT based WinFrame server uses Citrix’s Intelligent Console Architecture (ICA) tp send only screen changes to the client machines. Citrix technology is expected to be built into future versions of Windows NT by Citrix and Microsoft. See WinFrame. See also Cyrix.

Citrix(Citrix Systems, Inc., Ft. Lauderdale, FL, www.citrix.com)
Được thành lập vào năm 1989, đó là một công ty chuyên về phần mềm server dành cho nhiều người dùng. Server WinFrame dựa trên Windows NT của nó sử dụng Intelligent Console Architecture (ICA) của Citrix để chỉ gởi các thay đổi màn hình đến các máy client. Những người dùng mong muốn công nghệ Citrix sữ được cài sẵn vào những phiên bản tương lai của Windows NT của Citrix và Microsoft. Xem WinFrame. Xem thêm Cyrix.


Published:

PAGE TOP ↑