*

CKO(Chief Knowledge Officer)

The executive officer responsible for exchanging knowledge within an organization. CKOs determine how research storehouses and all other expertise throughout the enterprise can be shared by all departments.

CKO(Chief Knowledge Officer)
Nhân viên điều hành có trách nhiệm trao đổi kiến thức trong một tổ chức. Các CKO xác định những mức độ nghiên cứu và tất cả kỹ năng chuyên môn khác trong công ty cô thể được chia sẻ bởi tất cả phần ban khác.


Published:

PAGE TOP ↑