*

cladding

The plastic or glass sheath that is fused to and surrounds the core of an optical fiber. It keeps the light waves inside the core and adds strength to it. The cladding is covered with a protective outer jacket.

cladding
Vỏ bọc bằng nhựa hay thủy tính được hàn nối lại và bọc quang. Nó giữ các sóng ánh sáng bên trong lỗi và tăng cường độ cho nó. Lớp bọc được phủ một vỏ ngoài bảo vệ.


Published:

PAGE TOP ↑