*

clamping ring

The part of a 5.25″ floppy disk drive that presses the disk onto the spindle. It is usually part of the centering cone.

clamping ring
Phần của một ổ đĩa mềm 5.25 inch ấn đĩa lên trên trục chính. Nó thường lầ phần của côn định tâm.


Published:

PAGE TOP ↑