*

Claris CAD

A full featured 2D CAD program for the Macintosh from Claris Corporation that is noted for its ease of use. It provides an easy to learn path into CAD, while offering most features found in CAD programs.

Claris CAD
Một chương trình CAD 2D đa năng dành cho máy Macintosh từ Claris Corporation vốn nổi tiểng vì khả năng dễ sử dụng của nó. Nó cung cấp một đường dẫn dễ học để nhập vào CAD, trong khi cung cấp hầu hết những tính năng được tìm thấy trong các chương trình CAD.


Published:

PAGE TOP ↑