*

Claris

Software subsidiary of Apple that was separated from the corporation in 1988 (although mostly owned by it) and then bought back in 1990.

Claris
Chi nhánh phần mềm của Apple đã được tách khỏi tổng công ty năm 1988 (mặc dù hầu như chi nhánh này) và sau đó được bán trở lại vào năm 1990.


Published:

PAGE TOP ↑