*

Class B certification

A Federal Communications Commission (FCC) certification that a given make and model of computer meets the FCC’s “Class B” limits for radio frequency emissions, which are designed for homes and home offices. Class B standards are tougher than Class A and are designed to protect radio and television reception in residential neighborhoods from excessive radio frequency interference (RFI) generated by computer usage. Class B computers also are shielded more efficiently from external interference.

(sự) chứng nhận loại B, chứng chỉ loại
Chứng nhận của Ủy ban truyền thông Liên bang (FCC) đối với một kiểu hoặc họ máy tính đạt được tiêu chuẩn giới hạn loại B của FCC về béc xạ nhiễu tần số radio, dùng trong ohajm vi gia đình và các văn phòng. Các tiêu chuẩn loại B nghiêm ngặt hơn loại A vì được đặt ra để bảo vệ cho việc thu sóng truyền thanh và truyefn hình trong những khu vực dân cư khỏi bị nhiều tần số radio (RFI) do việc sử dụng máy tính gây ra. Máy tính loại B đồng thời cũng được che chắn hiệu quả đối với các sóng nhiễu bên ngoài.


Published:

PAGE TOP ↑