*

class library

A set of readymade software routines that programmers use for writting objectoriented programs. For example, a class library is commonly available to provide graphical user interface (GUI) functions such as windowing routines, buttons, scroll bars and other elements.

class library
Một tập hợp các thường trình phần mềm đã tạo sẵn mà những nhà lập trình sử dụng để viết các chương trình hướng đối tượng. Ví dụ, một thư viện lớp thường có sẵn để cung cấp các chức năng giao diện người dùng đồ họa (GUI) chẳng hạn như các thường trình tạo cửa sổ, các nút, thanh cuộn và những thành phần khác.


Published:

PAGE TOP ↑