*

clean boot

Booting the computer without loading anything but the main part of the operating system.

clean boot
Khởi động máy tính mà không phải tải bất cứ thứ gì ngoại trừ phần chính của hệ điều hành.


Published:

PAGE TOP ↑