*

clear memory

To reset all RAM and hardware registers to a zero or blank condition. Rebooting the computer may or may not clear memory, but turning the computer off and on again guarantees that memory is cleared.

clear memory
Để cài đặt tất cả bộ ghi RAM và bộ ghi phần cứng sang một điều kiện zero hay điều kiện trống. Việc khởi động lại máy tính có thể hoặc không thể xóa bộ nhớ, nhưng việc mở và tắt lại máy tính sẽ bảo đảm rằng bộ nhớ sẽ được xóa.


Published:

PAGE TOP ↑