*

CLEC(Ceramic Leaded Chip Carrier)

An organization offering local telephone services. Although most CLECs are established as a telecommunications service organization, any large company, university or city goverment has the option of becoming a CLEC and supplying its own staff with dial tone at reduced cost. Contrast with ILEC.

CLEC(Ceramic Leaded Chip Carrier)
Một tổ chức cung cấp dịch vụ điện thoại địa phương. Mặc dù hầu hết các CLEC được thiết lập như một tổ chức dịch vụ viễn thông, bất kỳ công ty lớn, đại học hay chính quyền thành phố đều có quyền lựa chọn để trở thành một CLEC và cung cấp nhân viên riêng của nó với giai tone quay số với chi phí được giảm. Trái với ILEC.


Published:

PAGE TOP ↑