*

click

To select an object by pressing the mouse button when the cursor is pointing to the required menu option or icon.

click
Để chọn một đối tượng bằng cách nhấn nút chuột khi cursor trỏ vào tùy chọn menu hay biểu tượng cần thiết.


Published:

PAGE TOP ↑